zondag 3 juni 2012

Nieuwste update MVO-certificaten en -verklaringen op bedrijfsniveau


Al weer een half jaar terug hebben wij u een laatste update gegeven van het aantal MVO-bedrijfscertificaten in Nederland. Tijd om u weer een nieuwe update te geven.
Inmiddels is de centrale registratie van Zelfverklaringen op basis van de NPR 9026 ook al weer ruim een half jaar een feit. We konden dan ook de cijfers met betrekking tot deze registratie meenemen.
Onderstaand ziet u grafisch weergegeven de cumulatieve groei van de Zelfverklaring, MVO-Prestatieladder,  MVO-Wijzer (verklaring en certificaat), IMA MVO Norm en Keurmerk NL MVO. Een aantal zaken vallen op:
  1. De MVO-Prestatieladder is qua hoeveelheid nog steeds leidend in Nederland. In onderstaande weergave zijn overigens daarin zogenaamde subcertificaten niet meegenomen (certificaten van meerdere werkmaatschappijen onder een hoofdcertificaathouder, een holding).
    De groei laat echter wel een vertraging in 2012 zien. Ons inziens is de oorzaak daarvan meerledig: ten eerste zal de voortdurende economische situatie toch een negatieve invloed hebben, ten tweede heeft de politieke onduidelijkheid gedurende de afgelopen maanden er voor gezorgd dat bedrijven onzeker zijn in hoeverre een vorm van certificatie een positieve invloed heeft op de eigen marktpositie. Ten derde blijft de gezamenlijke marketingkracht van de certificatie-instellingen in samenwerking met de Stichting FSR, zoals al voorspeld, toch zwak.
  2. De Zelfverklaring MVO lijkt een vliegende start te hebben gehad in het laatste kwartaal van 2011 en eerste kwartaal 2012, echter, is inmiddels sterk vertraagd. De oorzaak ligt ons inziens in het feit dat veel bedrijven die een Zelfverklaring wilden publiceren in feite hun MVO-structuur al volledig hadden ingericht en gewacht hebben tot het online gaan van het Publicatieplatform. Dat er daarna slechts een zeer trage groei te zien is, is ons inziens te wijten aan deels dezelfde oorzaken als hiervoor bij de MVO-Prestatieladder zijn weergegeven.
  3. De andere certificatievormen vertonen een voorspelbare lichte groei, mede doordat het wat kleinschaliger initiatieven zijn. De IMA MVO Norm blijft daarbij volledig achter stagneert al lange tijd op het niveau van 2 certificaten.
Wat niet uit deze gegevens te halen valt, is de verdeling naar sector. Op nummer 1 staat de Bouwnijverheid. Op nummer 2 staat de sector Groot- en Kleinhandel. Ondanks het zwaar weer binnen de bouwnijverheid is de nummer 1-positie niet geheel verrassend: het betreft een hele grote sector en de bouwnijverheid is nu eenmaal wat gevoeliger voor certificatievormen dan andere sectoren.

Hebt u opmerkingen over deze blog, dan nodigen wij u van harte uit te reageren.

vrijdag 25 mei 2012

De investerings- en innovatie agenda


Een voorstel van het Bouwteam

De bouwsector heeft het zwaar. Het consumentenvertrouwen is laag en het imago van de sector is slecht. De marktvraag vermindert en de financieringsmogelijkheden worden steeds beperkter, mede door toedoen van de recessie.
In opdracht van de overheid is een het “Bouwteam” geformeerd waarin deskundigen uit de bouwketen een korte termijn actieplan en langere termijn routekaarten hebben opgesteld om genoemde problemen te tackelen.
Hieronder vindt u een korte  “outline” van zowel het actieplan als de routekaarten. De  volledige investerings- en innovatieagenda kunt u vinden via http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/05/24/bouwteam-nieuw-elan-voor-de-bouw.html
Naar onze overtuiging is deze agenda een zeer praktische, uitvoerbare en verfrissende kijk op de wijze waarop de bouwketen zich in de markt moet herpositioneren. Dit kan alleen op basis van een gezamenlijke inspanning van de overheid, kennisinstellingen en natuurlijk de bouwsector (lees “keten”) zelf. Nu maar hopen dat politiek en overheid deze handreiking oppakt !


De actievoorstellen:
1.       Regionaal sloop- en herstructureringsfonds
Het uit de markt nemen van leegstaande kantoorpanden die gebiedsontwikkeling tegen houden. Daartoe dient een (regionaal) fonds te worden opgericht om dit financieel mogleijk te maken. Eigenaren van leegstaande kantoren en ontwikkelaars dienen verplicht aan dit fonds bij te dragen.
2.       Gemengd fonds gericht op exploitatie van te liberaliseren corporatiewoningen
Liberalisering van exploitatie bestaande corporatiewoningen om zodoende meer huurwoningen in het middenhuursegment vrij te krijgen. Hiertoe dient een gemengd fonds in het leven te worden geroepen in gezamenlijk beheer bij private beleggers en corporaties.
3.       Oprichting van een onafhankelijk consumentenplatform voor het verduurzamen van woningen.
Op dit moment is er online nog te weinig gebruiksvriendelijke informatie  te vinden over passende duurzaamheidsmaatregelen, kosten en terugverdientijden. Een onafhankelijk consumentenplatform zou hier uitkomst bieden.
4.       Realisatie van een bouwcampus.
Om de versnippering in kennis en onderwijs op het gebied van bouw tegen te gaan dienen opdrachtgevers en opdrachtnemers een landelijke Bouwcampus in het leven te roepen die moet leiden tot de noodzakelijke vernieuwing in de bouw.
5.       Start met pilots m.b.t. vakscholen.
Om bouwpraktijk en vakonderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten dienen vakscholen meer thematische kennis en vaardigheden in de praktijk te faciliteren.
6.       Professionalisering van het opdrachtgeverschap.
Ontwikkeling van een programma, gericht op kennisontwikkeling, (opschaling van) kennisoverdracht en het uitwisselen van best practices.
7.       Instelling van een commissie Praktijktoepassing Bouwbesluit.
Deze commissie moet de taak krijgen te beoordelen in hoeverre alternatieve, innovatieve bouwoplossingen gelijkwaardig zijn aan de eisen uit het Bouwbesluit.
8.       Start van pilots m.b.t. regionale woningbouwprogrammering 2.0.
Regionale programmering op basis van inzicht in de regionale vraag- en aanbod- en prijsontwikkeling en de maatschappelijke kosten en baten van beleidsalternatieven.
9.       Ontwikkeling van een reiswijzer grond(prijs)beleid voor decentrale overheden.
Een reiswijzer dient antwoord te geven op de vele vragen die er leven op het gebied van o.a. prijstelling van grondbeleid (kort en lange-termijn, actief, passief).
10.   Ontslakken en ontknopen van gebiedsontwikkeling.
Publieke en private belangen dienen te worden ontknoopt en gebiedsontwikkeling dient te worden ‘ontslakt’ (versneld).

  
De routekaarten

1.    Routekaart Innovatie.
Partijen in de bouwketen formuleren hun gezamenlijke ambities en acties op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, waardoor innovatief vermogen wordt versterkt, kwaliteit wordt verbeterd en proces- en faalkosten worden verminderd. Om dit onderzoek beter aan bedrijven te koppelen, kan worden gedacht aan een Topconsortium voor Kennis en Innovatie voor de bouw.
2.       Routekaart Menselijk Potentieel.
Het verbeteren van de verbinding tussen vakonderwijs en de bouwpraktijk en het verbeteren van de permanente beroepsontwikkeling, loopbaanontwikkeling, diversiteit en veiligheid op de bouwplaats.
3.       Routekaart Private Kwaliteitsborging en Bouwregelgeving.
Er zal samenhang worden gerealiseerd in het nemen van stappen richting private kwaliteitsborging, vereenvoudiging van de procedure van het Bouwbesluit voor kleine bouwwerken en verdere deregulering van het Bouwbesluit. Met deze samenhang ontstaat er een beter systeem van kwaliteitsborging in de bouwregelgeving.
4.       Routekaart Innovatie, Transformatie en Herbestemming.
In de praktijk zijn er veel belemmeringen van institutionele aard en van betrokken partijen zelf die een snelle transformatie richting bouwproductie, gericht op de bestaande voorraad en herontwikkeling van bestaande locaties, in de weg staan.
Deze routekaart  is er mede op gericht aansluiting te zoeken bij het Herbestemmingsteam en de in ontwikkeling zijnde stedelijke vernieuwingsagenda.
5.       Routekaart Kansen en Knelpunten Vastgoedfinanciering.
Het uitvoeren van een verkenning onder welke condities en op welke wijze de financiering van vastgoed op peil gehouden kan worden en hoe beleggers meer betrokken kunnen worden bij de financiering van vastgoed.
6.       Routekaart Wonen-Zorg-Pensioenen.
Het uitvoeren van een verkenning van nieuwe arrangementen en diensten op het snijvlak van wonen, zorg en pensioenen en het ontwikkelen van een daaraan gekoppelde routekaart.
7.       Routekaart Verduurzaming Bestaande Voorraad.
Het faciliteren van de ontwikkeling van nieuwe financiële arrangementen voor verduurzaming van de bestaande voorraad (energieprestatie).

woensdag 30 november 2011

Update aantal Zelfverklaringen en MVO-certificaten

Zoals u in ons vorige blog hebt kunnen lezen is er een gestage groei in het aantal certificaten en verklaringen op het gebied van MVO waarneembaar. Als onderdeel van dit bericht ziet u de laatste stand, gemeten op 29 november j.l.
De Zelfverklaring MVO, gebaseerd op de NPR 9026 is in opstartfase en zal pas in december een eerste groei te zien geven, vooral omdat volgende maand pas het publicatieplatform volledig "live" gaat en dan ook de verklaringen zelf van alle -tot nu toe 11- aangemelde bedrijven gepubliceerd zullen zijn. Onze verwachting is dat het aantal Zelfverklaringen in 2012 sneller zal groeien dan de certificatieschema's, i.c. de MVO-Prestatieladder.
Inmiddels hebben we een eerste analyse gedaan van de verdeling van deze uitingen over de branches in Nederland. Niet geheel verrassend blijkt dat in algemene zin de bouwnijverheid de koploper is, direct gevolgd door de handelssector. Dat het aantal certificaten MVO-Prestatieladder sneller groeit dan anderen is niet onlogisch als je bedenkt dat er inmiddels 11 certificatie-instellingen (waarvan 3 Belgisch) op basis van de MVO-Prestatieladder certificaten mogen verstrekken. Deze 11 instellingen hebben natuurlijk een enorme hoeveelheid gecertificeerde bedrijven in hun netwerk.
Een ander punt wat opvalt is dat de verklaringen en certificaten op basis van het Keurmerk NL MVO  tot nu toe vooral in de schoonmaak-/reinigingssector zijn uitgegeven.
 

dinsdag 22 november 2011

MVO-certificaten en -verklaringen

In een gestaag, maar tot op dit moment nog langzaam tempo, zien we een groei in het aantal certificaten en verklaringen op het gebied van MVO. Er is vanaf 2010 sprake van een viertal bedrijfskeurmerken op het gebied van MVO die leiden tot certificatie: De MVO-Prestatieladder, waarvan momenteel de meeste certificaten zijn uitgegeven, de MVO-Wijzer, Keurmerk NL MVO en de IMA MVO norm. Daarnaast zijn er 3 MVO-verklaringen in de markt. De meest bekende is wel de Zelfverklaring MVO, voortkomende uit de ISO 26000 en onder beheer bij het NEN. Daarnaast bestaat de MVO-verklaring als opstap naar het certificaat MVO-Wijzer en sinds kort de MVO-Startverklaring een light/opstapverklaring naar de MVO-Prestatieladder. Deze laatste is in het leven geroepen door Lloyds Register QA.
In dit bericht laten wij wat kwantitatieve gegevens zien, inzake deze certificaten en verklaringen.
Hieronder in de grafiek ziet u de cumulatieve groei vanaf 2010 tot en met heden. De Startverklaring is niet opgenomen omdat daar momenteel nog geen cijfers van bekend zijn.
In een volgend bericht zullen we meer ingaan op de verschillen tussen deze certificaten en verklaringen.

dinsdag 6 september 2011

MVO medebepalend voor waarde bedrijf

Door veel bedrijven wordt MVO gezien als een ontwikkeling die geld kost. Dit gaat ten koste van de winst. Reden om MVO activiteiten beperkt te houden of uit te stellen. Alleen maatregelen die kostenbesparend werken, zijn meestal geen punt van discussie. Ondernemers die verder kijken, zien het belang van MVO voor de toekomstige waarde van hun bedrijf.

Waarde en risico van uw onderneming
Voor de waardebepaling van bedrijven zijn verschillende methoden in omloop. De meest objectieve methode is gebaseerd op de toekomstige geldstromen van de onderneming. Deze toekomstige opbrengsten moeten worden uitgedrukt in de waarde van vandaag, de contante waarde. Belangrijk bij het bepalen van de contante waarde is het risico van de onderneming. Hoe hoger het risico, hoe lager de waarde van de onderneming zal uitvallen. Verschillende factoren worden meegewogen bij de risicobepaling. Merknaam en reputatie zijn factoren die door succesvol MVO beleid beïnvloed worden. Minder impact op het milieu, rekening houden met mensenrechten, verbeterde arbeidsomstandigheden, eerlijke handel, behoorlijk bestuur en transparantie hebben een positief effect. Een andere factor betreft toetredingsbarrières tot markten. Nieuwe markten of niches kunnen makkelijker worden betreden omdat eerder wordt voldaan aan eisen voor duurzaam inkopen. MVO heeft ook invloed op de financieringsmogelijkheden van de onderneming. De toegankelijkheid van bronnen wordt vergroot (bijv. subsidies) en de financieringskosten vallen lager uit.

MVO: een kans en een bedreiging
Voor ondernemers die binnen een aantal jaren een verkoop of overname voorzien, is het belangrijk de waarde van MVO onder ogen te zien. Maar ook ondernemers die geen verwachtingen hebben op dat gebied zullen het belang van MVO in hun achterhoofd moeten houden. Een verkoop of bedrijfsovername laat zich lang niet altijd voorspellen. MVO is een kans maar ook een bedreiging voor de waarde van uw bedrijf, als het onvoldoende aandacht krijgt. Wilt u meer informatie over wat MVO voor de waarde van uw organisatie kan betekenen, neem gerust met ons contact op.